Regulamin Sprzedaży

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy.
Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

§2 DEFINICJE

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

§4 TOWARY DOSTĘPNE W SKLEPIE

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6 CENY TOWARY I FORMY PŁATNOŚCI

§7 DOSTAWY TOWARÓW– KOSZTY, FORMY I TERMINY

§8 USŁUGI CYFROWE – ZAWRACIE UMOWY

§8A USŁUGI CYFROWE – REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI I USŁUGI CYFROWEJ
(REGULAMIN NEWSLETTERA)

§9 PROCEDURA REKLAMACYJNA DOTYCZĄCA TOWARÓW

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

§13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

§16 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/STRONY

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KLIENTA
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
1. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania z usługi Sprzedawcy na stworzenie Towaru, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Klienta.
2. Ceny podane w Cenniku na Stronie Internetowej Sprzedawcy (artopolosis.pl ) są podane w polskich złotych i są pełnymi cenami za towar (nie uwzględniają kosztu wysyłki).

3. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem składania zamówienia. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

4. Klient przez złożenie i opłacenie zamówienia wyraża akceptację Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

5. Klient może porozumiewać się z Artystą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Strony Internetowej.

6. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się z Artystą używając następujących danych kontaktowych:

➢ adres e-mail: kontakt@artopolosis.pl
➢ formularza kontaktowego dostępnego w ramach Strony Internetowej

7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. W ramach korzystania ze Strony Internetowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
a) rozsyłania i umieszczania w ramach Strony Interentowej spamu
b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się na Stronie Internetowej;

9. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Sprzedawca– prowadząca jednoosobową działalnosć gospodarczą pod nazwą „Artopolosis Anna Kucharska” NIP 6612296704 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie na pracę artystyczną u Artysty.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Zamówienia Towar, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony Internetowej.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży

7. Towar – rzeczy ruchome zakupione lub dostępne w Sklepie. Towary są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

8. Strona Internetowa – oznacza miejsce, w którym prezentowane są Towary Sprzedawcyi za pośrednictwem, której można dokonać Zamówienia

9. Zamówienie – Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, bądź na poczcie eletronicznej Artysty wymienionej w §1 pkt 6 i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź Formularza zamówienia.

11. Formularz zamówienia – formularz na Sronie Internetowej, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

12. Zadatek – 50%ceny którą Klient wpłaca na konto Artysty, aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji

13. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta między Artystą, a Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. Płatność – wpłata na konto Artysty w formie zwykłego przelewu lub za pośrednictwem formy płatniczej Paypal

15. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, która Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść cyfrową, Usługę cyfrową lub Towar, a w odniesieniu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.

16.. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

17. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

18. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

19. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

20. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony internetowej oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Strony Internetowej, w tym jej przeglądania oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail (Sprzedawca zaleca, aby Klient sprawdził, czy maile z domeną sprzedawcy z jego adresu e-mail nie trafiają do skrzynki „spam”, „oferty” lub innej niż „główne /odebrane”. Sprzedawca nie ma na to wpływu i jest to zależne od ustawień skrzynki e-mail Klienta i/lub dostawcy używanej skrzynki e-mail).

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1.W ofercie Sklepu są Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.
2. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
3. Po uzgodnieniu parametrów i cech Towaru z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.
4. Proces zamówienia Towaru indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
5. Sprzedawca zwraca uwagę na kwestie wyłączenia prawa do odstąpienia od umowy w przypadku Towarów na indywidualne zamówienie, które to są opisane w niniejszym regulaminie.
6. Specyfika każdego, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w opisie na stronie interentowej Sprzedawcy. Sprzedawca informuje także o tym, czy konkretna cecha odbiega od wymogów zgodności z Umową.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać Zamówienia poprzez Formularz Zamówień wysyłając go na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie, bądź bezpośrednio pisząc na e-mail wymieniając wszystkie niezbędne informacje potrzebne do złożenia Zamówienia.

2. W informacji zamówieniowej Klient powienien określić format Towaru (pracy artystycznej), kolor (kolorowy lub czarno-biały), jaką opcję kolorystyczną wybiera,rodzaj tła, czy na rysunku ma być zwierzęta, czy też ludzie, ilość zwierząt i ludzi, w przypadku większej ilości postaci określić, czy mają być one narysowane na 1 kartce, czy każdy na osobnej, ewentualnie w innej formie, oraz formę wysyłki.

3. Klient może wybrać kolor kartki na jakim Towar zostanie stworzona, może wybierać z kolorów określonych przez Sprzedawca. W przypadku braku określenia kolor kartki Sprzedawca wybiera kolor która jego obiektywnym zdaniem najbardziej pasuje do stworzonej pracy artystycznej.

4. Klient ma możliwość podania kodu rabatowego, jeśli taki posiada. Może go uwzględnić w Formularzu zamówień, bądź wiadomości zamówieniowej wysyłanej drogą e-mail.

5. Po określeniu wszystki detali Sprzedawca ma prawo podać całą cenę za wykonanie Towaru wraz z kosztem wysyłki oraz termin rozpoczęcia Towaru oraz oszacowanie jej skończenia.

6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail,
e) akceptacja Regulaminu. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

7. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki. Dokonuje tego poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcę w wiadomości e-mail.

8. Aby Sprzedawca zarezerwował podany termin Klient musi dokonać wpłaty Zadatku w postaci połowy ceny za Towar, która ma zostać wykonana.

9. W przypadku, gdy Klient nie wpłaci Zadatku w tym samym dniu, w którym został podany konkretny termin na rozpoczecie realizacji. Termin może ulec przesunięciu o czym Klient zostanie poinformowany.

10. Klient ma możliwośc wpłaty całej kwoty od razu.

11. Czas wykonywania Towaru liczony jest od podania terminu jej rozpoczęcia i trwa od 2 do 20dni. W przypadku zamówienia na dużych formatach (od A2 w górę) lub w większej ilości Towarów (od 4 w górę) czas wykonania Zamówienia może się wydłużyć.

12. W przypadku Towaru dotyczącej człowieka lub zwierzęcia Sprzedawca zastrzega daną postać tworzy z jednego konkretnego zdjęcia.

12. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary z obecnie dostępnych na Stronie Internetowej.

13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

14. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej na Stronie Internetowej, a następnie dokonuje wpłaty.

15. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Sprzedawcy lub na Paypalu zadatek od Klienta.

16. Towar na indywidulane zamówienie może byc opublikowana na Stronie internetowej, w Social media, newsleterze za zgodą Klienta.

17. W cenę wliczona jest jedna poprawka na Towarze, której można dokonać bez zaczynania tworzenia od nowa. Za każdą kolejną poprawkę cena wynosi 50zł brutto.

18. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
a) gdy Klient nie wpłacił Zadatku lub pozostałej kwoty za Pracę Artystyczną
b) nie otrzyma wszystkich potrzebnych danych do realizacji Zamówienia

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny za indywidualne Towary zamieszczone są na Stronie Internetowej, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen indywidualnych Towarów wprowadzania nowych opcji na indywidualne zamówienia, wycofywania Towarów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Towaró nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Towaru.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Artysty. W przypadku wybraniu tej opcji dane do przelewu Klient otrzyma drogą e-mail od Artysty

b) za pomocą PayPal – Klient w wiadomości e-mail dostanie adres e-mail na jaki ma wpłacić daną kwotę

W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Towaruobok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

5. Jeżeli dany Towarsą oferowane do sprzedaży w Sklepie internetowym w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie danego Towaru, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

6. Faktura imienna jest wystawiana na prośbę Klienta.

7. Sprzedawca nie korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Sklepu.


§7 DOSTAWY TOWARÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Towarów nastąpi w terminie od 1 do 5 dni roboczych od momentu zrealizowania Towaru na indywidualne zamówienie.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
a) Przesyłka kurierska InPost
b) Paczkomaty InPost

3. Dostawy realizowane są na terenie Polski. W przypadku przesyłki zagranicznej Klient w wiadomości zamówieniowej musi o tym zaznaczyć. W przypadku, gdy Sprzedawca nie wysyła Towarów do danego kraju Klient zostanie o tym poinformowany przed sfinalizowaniem Zamówienia.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail.

5. Dostawy Produktów fizycznych odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§8 USŁUGI CYFROWE – ZAWARCIE UMOWY

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą cyfrową. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

3. Artysta świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z realizacją Zamówienia Artysta podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§8A USŁUGI CYFROWE – REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA TREŚCI I USŁUGI CYFROWEJ
(REGULAMIN NEWSLETTERA)

Wersja dokumentu 01.01.2023

Data obowiązywania
od 01.01.2023

Regulamin, który właśnie czytasz, dotyczy udostępnienia Treści cyfrowej w postaci ebooka i/lub materiału audiowizualnego i/lub dostępu do szkolenia online i/lub Usługi cyfrowej w ramach mojego newslettera. Określa także zasady dotyczące plików cookies w związku z udostępnieniem Treści i/lub Usługi cyfrowej.
W celu korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej nie musisz udostępniać mi swoich danych osobowych, możesz dokonać zakupu dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej. Więcej szczegółów dotyczących zawarcia umowy o udostępnienie Treści lub Usługi cyfrowej odpłatnie znajdziesz w regulaminie sprzedaży osadzonym na mojej stronie internetowej.

Skontaktuj się ze mną! Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści tego Regulaminu, skontaktuj się ze mną adresem email: kontakt@artopolosis.pl
Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową? Podmiotem dostarczającym Treść cyfrową w postaci ebooka i/lub materiału audiowizualnego i/lub dostępu do szkolenia online i/lub Usługę cyfrową oraz administratorem Twoich danych osobowych jest: Anna Kucharska Prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Artopolosis Anna Kucharska ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy NIP 6612296704 , REGON  520066634
Kogo dotyczy ten Regulamin? Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych w ramach Newslettera Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i przedsiębiorcy.

Wyjaśnienie definicji:
Treść cyfrowa – Oznacza dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej;
Usługa cyfrowa – Oznacza usługę pozwalającą konsumentowi na wytwarzania, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych;
cena – Oznacza pieniądze lub cyfrowe odwzorowanie wartości należne w zamian za dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej;
Regulamin – Niniejszy dokument;
Minimalne wymagania techniczne – Odnoszą się do sprzętu komputerowego, oprogramowania i połączenia sieciowego wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub w celu korzystania z nich, tj.:
komputer stacjonarny, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (tablet, telefon komórkowy),
dostęp do poczty elektronicznej,
aktywny adres e-mail,
klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;

Ogóle warunki zawarcia umowy o dostarczenie Treści lub Usługi cyfrowej
W ramach zapisu do newslettera możesz otrzymać prezent w postaci Treści lub Usługi cyfrowej, np. dostępu do szkolenia, ebooka czy innego cennego dla Ciebie materiału cyfrowego. Nie jest to jednak regułą, czasami udostępniam zapis do newslettera bez otrzymania prezentu, a głównym powodem zapisu do newslettera jest jak zawsze u mnie merytoryczna treść otrzymywana regularnie prosto do Twojej skrzynki.

Jeśli w miejscu, gdzie zapisujesz się do newslettera, oferuję Ci prezent, to pamiętaj, że nie musisz zapisywać się do newslettera, aby otrzymać dostęp do prezentu, tj. Treści lub Usługi cyfrowej. Aby otrzymać Treść cyfrową lub Usługę cyfrową udostępnianą przeze mnie za pośrednictwem newslettera, możesz uzyskać do niej dostęp niezwłocznie zapisując się do mojego newslettera i przekazując nam w ramach newslettera Twoje imię oraz adres e-mail, po czym udostępnię Ci Treść cyfrową lub usługę cyfrową na podany przez Ciebie adres e-mail przy zapisie.

Jeśli jednak nie chcesz zapisać się do mojego newslettera, możesz otrzymać dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisu do mojego newslettera poprzez dokonanie zapłaty Ceny 19,99 zł brutto tytułem otrzymania dostępu do Treści lub Usługi cyfrowej bez konieczności zapisania się do newslettera.

Informacja o możliwości udostępnienia Ci prezentu w postaci Treści lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera jest wskazana na formularzu zapisu osadzonego na naszej stronie. Przy braku informacji o możliwości udostępnienia Ci Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej za pośrednictwem newslettera możesz zapisać się na nasz newsletter i subskrybować go
.
W ramach newslettera wysyłam treści edukacyjne, raporty branżowe, informacje o nowych wpisach blogowych, nowych materiałach video oraz informacje handlowe o moich produktach cyfrowych dostępnych na stronach internetowych, w celu marketingu bezpośredniego moich usług i produktów.

Zapisując się do newslettera udzielasz mi zgody na przetwarzania Twoich danych, w tym Twojego imienia oraz Twojego adresu email w celu wysyłki newslettera na zasadach określonych w tym Regulaminie oraz w Polityce prywatności i plików cookies osadzonej na mojej stronie internetowej.

Zapisanie się do newslettera następuję poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu osadzonego na mojej stronnie internetowej. Wypełnienie formularza możliwe jest także poprzez uzupełnienie pojawiającego się na mojej stronie internetowej okienka tzw. Pop-up, poprzez zapis na dedykowanej do tego stronie internetowej (tzw. strona lądowania) lub poprzez formularz zapisu osadzony w treści mojej strony internetowej.

Po wypełnieniu formularza zapisu koniecznym jest potwierdzenie adresu email (mechanizm double opt-in).

Jeśli nie potwierdzisz adresu email nie udostępnię Ci Treści i/lub Usługi cyfrowej w ramach newslettera.

Potwierdzenie zapisu do newslettera oznacza zawarcie umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej lub zawarcie umowy o świadczenie Usług cyfrowych.

Treść cyfrowa wysyłana jest poprzez przesłanie na podany przez Ciebie adres e-mail aktywnego linka z dostępem do Treści cyfrowej. Usługa cyfrowa dostarczana jest zgodnie z instrukcją przekazaną w wysłanej do Ciebie wiadomości.

W celu korzystania bez ograniczeń z Treści i/lub Usługi cyfrowej konieczne jest spełnienie Minimalnych wymogów technicznych określonych w tym Regulaminie, są to wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przeze mnie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, tj:

komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
dostęp do poczty elektronicznej;
aktywny adres e-mail;
klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;
dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari;
Możesz odstąpić od umowy o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Ogólne warunki odpłatnego udostępnienia Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz udostępnić mi swoich danych i subskrybować mojego newslettera możesz otrzymać dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej poprzez zapłatę Ceny tj. kwoty 19,99 zł brutto.

Odpłatny dostęp do Treści lub Usługi cyfrowej może być dostępny z poziomu mojego sklepu online lub może nastąpić poprzez wysłanie mi wiadomości e-mail z prośbą o uzyskania odpłatnego dostępu w formie zamówienia indywidulanego na mój adres e-mail.

W taki wypadku napisz do mnie wiadomość na adres e-mail wskazany na początku tego Regulaminu w celu złożenia takiego zamówienia.

W wiadomości zwrotnej otrzymasz ode mnie drogą elektroniczną regulamin sprzedaży w postaci aktywnego linku lub regulamin sprzedaży przesłany w formie załącznika do wiadomości.

Wraz z regulaminem przedstawię Ci także obowiązek informacyjny wynikający z RODO oraz innych ustaw, jeśli Cię dotyczy wraz z fakturą VAT.

Po zaksięgowania płatności na moim rachunku bankowym niezwłocznie prześlę Ci dostęp do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w formie aktywnego linka lub w innych sposób, o którym zostaniesz wcześniej poinformowana/poinformowany.

Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja regulaminu poprzez kliknięcie w checkbox umieszczony na stronie sklepu online lub poprzez akceptację regulaminu w formie wiadomości e-mail.

Usługa newsletter
Twoje dane podane w formularzu zapisu do newslettera (imię, adres e-mail) są przetwarzane w celu wysyłki newslettera na podstawie Twojej zgody.
Pamiętaj by potwierdzić subskrypcje newslettera po otrzymaniu pierwszej wiadomości (mechanizm double opt – in).
Dostawcą usługi newsletter jest Mailerlite.com
Polityka prywatności dostawcy dostępna jest pod linkiem https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy
Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego poza Unią Europejską w celu wysłania newslettera.
Podanie przez Ciebie danych w formularzu zapisu do newslettera jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania Ci newslettera na podstawie Twojej zgody (tj. art. 6 lit. a RODO), oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z wysyłką newslettera.
Będziesz otrzymywać mój newsletter do czasu zakończenia subskrypcji przez Ciebie lub zakończenia wysyłania newslettera przeze mnie.
W przypadku braku aktywności subskrybenta przez 6 miesięcy zastrzegam sobie prawo do zaprzestania wysyłania newslettera, a w takim przypadku usunę Cię z listy moich subskrybentów, ale Twój adres nadal będzie dostępny w systemie służącym do wysyłki newslettera.
Mechanizm rezygnacji z usługi newsletter nie jest skomplikowany i polega na kliknięciu aktywnego linka z informacją Nie jestem już zainteresowana/y otrzymywanie wiadomości.Kliknij tutaj” z newslettera. Po skorzystaniu przez Ciebie z tego prawa i wypisaniu się z newslettera Twoje dane dotyczące subskrypcji newslettera będą przechowywane przez okres niezbędny dla obrony przed potencjalnymi roszczeniami. Jest to mój uzasadniony jako administratora danych uzasadniony interes. W tym wypadku przetwarzam Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W dowolnej chwili możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w ten sposób – napisz do mnie wiadomość na adres podany w tym Regulaminie.

W celu rezygnacji z usługi newslettera może także napisać do mnie wiadomości na adres e-mail wskazany w tym Regulaminie, wtedy ja jako administrator Twoich danych usunę Cię z listy subskrybentów z poziomu programu do wysyłki newslettera.
Twoje dane są przechowywane w systemie dostawcy usługi newsletter, który służy do wysyłki newslettera. Dostawca usługi newsletter ma zatem dostęp do danych, które w ramach systemu przetwarzam.
Dane osobowe przekazane podczas zapisania się do newslettera mogę także przekazywać następującym podmiotom: serwisowi świadczącemu usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej, dostawcy usługi newsletter oraz osobom trzecim wspierającym mnie w zakresie wysyłki newslettera, z którymi zawarłam/em odpowiednie umowy powierzenia lub osobom trzecim które są upoważnione przeze mnie do przetwarzania danych w ramach mojego newslettera.
Tak jak w każdym przypadku, gdy przetwarzam Twoje dane, posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Pamiętaj jednak proszę o tym, że w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych ten fakt pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które zostało dokonane na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy prawa.
Przekazany mi adres e-mail przechowywany w systemie do wysyłki newslettera może zostać przekazany do platformy Meta w celu utworzenia grupy odbiorców reklamy w ramach serwisu Meta.

Informuję Cię jednak, że platforma Meta wdrożyła odpowiednie procesy i procedury zapewniające poufność i bezpieczeństwo przesyłanego adresu e-mail.

Strony zapisów, w tym formularze zapisów, także w formie pop – up są tworzone z wykorzystaniem systemu do wysyłki newslettera.

Dostawca usługi newslettera zapewnia funkcje analityczne i statystyczne zbierając informacje dotyczące m.in. liczby wyświetleń konkretnych stron.

Więcej informacji na temat pozyskiwanych danych możesz przeczytać korzystając ze strony internetowej dostawcy usługi newsletter.

Przetwarzanie danych w ramach newslettera nie powoduje po mojej stronie podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany i wpływający bezpośrednio na Twoje prawa i obowiązki, przy czym w ramach profilowania mogę kierować do Ciebie treści zgodne z Twoimi zainteresowaniami i zrachowaniami tak by treści, które otrzymujesz były dla Ciebie jak najbardziej przydatne.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera odbywa się na podstawie Twojej zgody.
W każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było niezgodne z prawem.
Pamiętaj proszę, że po wycofaniu Twoje zgody nadal Twoje dane będą przechowywane w systemie do wysyłki newslettera.
W tym wypadku przetwarzam Twoje dane na podstawie uzasadnianego interesu administratora danych, którym jest wykazanie w przyszłości, że konkretny adres email był zapisany do mojej bazy newsletter.
Twoje dane będą przechowywane do czasu, w którym organ nadzorczy może dokonać kontroli prawidłowość procesu przetwarzania danych przeze mnie związanego z usługą newsletter.

Prawa podmiotu danych
W dowolnej chwili możesz napisać na podanych przeze mnie adres e-mail w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu przeze mnie Twoich danych.

RODO przyznaje następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo dostępu do informacji i obowiązek informacyjny – oznacza, że każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja, jako administrator Twoich danych, otrzymam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych, to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej, czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące.

Prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać, aby administrator Twoich danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie, jako od administratora Twoich danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Twoje dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Masz także prawo domagać się, aby Twoje dane, które zostały przez mnie upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane podlegające usunięciu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak na przykład wtedy, gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebuję już danych do celów przetwarzania
.
Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez administratora.

Prawo do przenoszenia danych – oznacza, że przy spełnieniu określonych warunków możesz żądać przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

Prawo do wniesienia skargi – oznacza, że gdy tylko uznasz, że przetwarzanie przeze mnie Twoich danych narusza przepisy prawa, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pamiętaj, proszę, że nie każde z tych uprawnień będzie Ci przysługiwać zawsze i w każdym wypadku. Nie jest to przejaw złej woli, a natura przepisów prawa.

Formularz kontaktowy
Umożliwiam Ci kontakt ze mną w ramach formularza kontaktowego zamieszczonego na mojej stronie lub w poprzez wiadomość e-mail.
Dane jakie przekazujesz mi w ramach formularza kontaktowego, tj. Twój e-mail, numer zamówienia, inne informacje podane w formularzu będą przetwarzane przeze mnie w celu kontaktu z Tobą drogą elektroniczną.
Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W Twojej wiadomości możesz umieścić także inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym wypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania ze mną kontaktu.
Po zakończeniu kontaktu z Tobą treść korespondencji mogę archiwizować.
Czas archiwizacji nie będzie trwał dłużej niż termin przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

Cookies i narzędzia wdrożone na stronie
Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.
Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystasz, przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies własne”, które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony, ulepszenia oferty), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies zewnętrzne”).
Pamiętaj, że masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki oraz mojej strony internetowej.
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Moja strona wykorzystuje następujące technologie śledzące:
wtyczki społecznościowe przekierowujące do moich profili społecznościowych tj. Facebook, Youtube, Instagram i Pinterest;
narzędzia analityczne i marketingowe, tj. Facebook Piksel.

Facebook Piksel
To narzędzie analityczne, fragment kodu wdrożony na stronie, który pozwala na kierowanie działań marketingowych do osób, które odwiedziły moją stronę lub zainteresowane są moimi działaniami.
Zbierane w ramach narzędzia dane są anonimowe (lokalizacja, płeć, wiek, aktywność w Internecie) przy czym dostawca (Meta) może łączyć je z danymi jakie zgromadził o Tobie w ramach korzystania przez Ciebie z jego platformy.
Facebook Piksel pomaga mi określić skuteczność moich działań marketingowych, dotrzeć do określonej grupy odbiorców i pokazuje ich reakcje na moje działania.
Więcej o narzędziu przeczytasz na stronie dostawcy: https://pl-pl.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142;
Całość mojego obowiązku informacyjnego dotyczącego mojej obecności na platformie Meta udostępniłam/em tutaj: https://artopolosis.pl/polityka-prywatnosci/

Materiały video i pliki cookies
Umieszczam na swojej stronie internetowej materiały audiowizualne pochodzące z serwisów YouTube oraz Vimeo.
W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Vimeo, Inc.
Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanych serwisów. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie odtwarzaj materiału video.

Nota prawna
Udostępniana Treści cyfrowa i/lub Usługa cyfrowa ma charakter edukacyjny i nie stanowi oraz nie zastępuje indywidualnej porady eksperckiej.

Udostępnione treści stanowią przejaw mojej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego.

Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przeze mnie treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do mnie wiadomość, a ja udzielę Ci wyczerpującej odpowiedzi.

Procedura reklamacyjna
Reklamacje dotyczące funkcjonowania tej strony, newslettera lub udostępnionej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej możesz składać bezpośrednio do mnie na podany adres e-mail – kontakt@artopolosis.pl

Każdą reklamację rozpatrzę w terminie 14 dni, odpowiadając na nią również za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Masz także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między nami, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów.

Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Twoje obowiązki
Jako osoba korzystająca z tej strony jesteś zobowiązana/zobowiązany do:

podawania w udostępnionych formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych;

korzystania z treści, usług i funkcjonalności udostępnianych przez stronę w sposób niezakłócający funkcjonowanie strony oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych użytkowników strony;

niedostarczania i nieprzekazywania w ramach strony jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;

nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;

niezmieniania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych;

niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Ciebie.

Zmiana Regulaminu
Niniejszy Regulamin może ulec zmianie wyłącznie z powodów wskazanych poniżej. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dnia od dnia poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu przysługują Ci takie same prawa jak w przypadku zapisu do newslettera, w tym prawo odstąpienia.

Regulamin może ulec zmianie z powodu:
konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, o ile mają wpływ na treść Regulaminu;
wprowadzenia nowych usług, zmiany ich zakres lub charakteru;
zmiany warunków technicznych świadczenia usług;
zmiany zakresu mojej działalności i zmian organizacyjnych mojego przedsiębiorstwa;
korekty błędów stylistycznych, językowych lub innych niemających merytorycznego charakteru.

§9 PROCEDURA REKLAMACYJNA DOTYCZĄCA TOWARÓW

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolną od wad.

3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady, zdjęcie Towaru niespełniającego wymagań) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

5. Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Klient żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy Towaru, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z Umową, wartość towaru zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Klienta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Klienta Towar na swój koszt. Przedsiębiorca zawodowy jest zobowiązany dostarczyć Towar na swój koszt do Sprzedawcy.

9. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

10. Artysta ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

11. Artysta będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

12. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

13. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w szczególności koszty dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Sprzedawcę.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

W przypadku wykonania Towaru na indywidualna Zamówienie Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy i co za tym idzie żądać zwrotu poniesionych kosztów w momencie gdy zamówienie jest w trakcie realizacji lub już zrealizowane. (Zgodnie pkt 3 art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 7.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę, inną niż przewoźnik,
b) od objęcia w posiadanie przez Klienta ostatniego Towaru/partii/części – w przypadku dostarczania wielu sztuk Towaru dostarczanego osobno, podzielonego na partie lub części,
c) od objęcia w posiadanie przez Klienta pierwszego z Towarów – w przypadku jego regularnego dostarczania przez czas oznaczony.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od Umowy znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu. Klient może z niego skorzystać, ale nie musi. Nie jest to obowiązkowe.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Towaru, z zastrzeżeniem ust. 9 i 11 niniejszego paragrafu.

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:
a) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie utrwalone na papierze lub, za zgodą Klienta, na innym trwałym nośniku;
n) o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy możliwy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Klient jest zobowiązany zwrócić Towary do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient przed upływem terminu 14 dni odeśle zwracany Towar na adres Sprzedawcy.

11. Klient jest zobowiązany pokryć bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od Umowy (koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy).

12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru.

13. W przypadku wystawienia faktury korygującej faktura zostanie wystawiona przez Sklep w momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana do Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża zgodę. Klient odeśle informację zwrotną o odebraniu przez niego faktury korygującej.

14. Zapisy niniejszego paragrafu odnoszące się do Konsumenta znajdują zastosowanie także w stosunku do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami.
2. W przypadku sprzedaży Towarów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

3. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

4. W razie przesłania Towarów do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient będący Przedsiębiorcą zawodowym obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałego od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi, Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przerdsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Pracy Artystycznej oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupu Towaru, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
a) Usług świadczonych drogą elektroniczną
b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
c) Reklamacji i rękojmi,
w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Artysty lub w inny sposób, że zamówione Prace Artystyczne, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Towary stworzone przez Sprzedawcę mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.
2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Stroną Internetową należą do Artysty (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
3. W przypadku zamiaru wykorzystania Pracy Artystycznej w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Artysty.
4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.
5. Wszelkie treści, oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Artysty.

6. Zakazane jest wykorzystywanie Towaru do dalszej sprzedaż na różnych nośnikach np. kubki, koszulki, książki w przypadku innym, niż na własny użytek. W takim przypadku trzeba skonsulotwać się z Sprzedawcą, aby uzyskać jego zgodę.

11. W przypadku zamiaru wykorzystania Towaru w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Artopolosis Anna Kucharska, NIP: 6612296704 REGON: 520066634 , zwany w Regulaminie również Artystą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@artopolosis.pl

2. Dane osobowe Klienta podawane w Zamówieniu lub Formularzu Zamówienia będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Pracy Artystycznej) obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej,księgowej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace strony internetowej, itp.
7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Meta Platforms Irealnd Limited (Facebook i spółki zależne), Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Meta Platforms Ireland Limited (Facebook i spółki zależne) stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Artysta podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez e-mail, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Towaru na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§16 OPINIE – FUNKCJONOWANIE W RAMACH SKLEPU/ STRONY

1. W ramach Sklepu prezentowanie są opinie klientów Sklepu i / lub osób, które skorzystały z usług Sprzedawcy.
2. Opinie w Sklepie mogą pojawiać się w różnych miejscach Sklepu i na różnych podstronach : w opisie Towaru, w specjalnej zakładce służącej do zostawiania opinii pod danym Towarem w zakładce „Opinie” lub tym podobnej. Mogą też odsyłać do zewnętrznych narzędzi czy serwisów prezentujących opinie klientów np. do wizytówki Google, do social mediów, w tym fanpage na Facebooku i zakładki „Recenzje/ Opinie” albo do serwisów typu Opineo, Ceneo, itp. Mogą być także prezentowane w różnym formacie, np. video, pdf, opinii pisemnej z wizerunkiem i danymi klienta danego Towaru, z częściowo prezentowanymi danymi osobowymi lub bez żadnych danych osobowych.
3. Każdy klient Sklepu ma możliwość pozostawienia opinii o zakupionym Towarze i tym samym wyraża zgodę na publikowanie jej w ramach Sklepu i w celach określonych przez Sprzedawcę.
4. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Sklepie i na podstronach Sklepu opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które są rzeczywistymi klientami Sklepu. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki zawarte w niniejszym regulaminie, aby sprawdzić, czy opinie te pochodzą od klientów. Między innymi: podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach
marketingowych poza Sklepem, na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii albo sprawdza, czy dana opinia pochodzi od klienta Sklepu.
5. Opinie prezentowane w ramach Sklepu są weryfikowane przez Sprzedawcę w ten sposób, że każda opinia może być wystawiona tylko przez Klienta
6. Jeśli opinia budzi wątpliwości Sprzedawcy nie jest prezentowana w ramach Sklepu. Osoba, która pozostawiła opinię, która nie została opublikowana albo została usunięta przez Sprzedawcę ma możliwość skontaktowania się ze Sprzedawcą celem wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyn.
7. Sprzedawca nie jest zobowiązany publikować opinii w Sklepie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane.
8. Sprzedawca nie korzysta z opinii kupionych, sponsorowanych, albo uzyskanych w sposób barterowy. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji albo zniekształcania opinii lub rekomendacji w celu promowania Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w Sklepie.

§17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Artystą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: ……………………………
.
Termin zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] __________________________________
__________________________________

Artopolosis Anna Kucharska
e-mail: kontakt@artopolosis.pl

Reklamacja Towaru przez Konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Towar

……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest niezgodny z Umową.

Niezgodność polega na ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, żądam:
 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

Data: ____________________ Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Termin zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] __________________________________

__________________________________

Artopolosis Anna Kucharska
e-mail: kontakt@artopolosis.pl

Reklamacja Towaru Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………………….
Towar………………………………………………………

………………………………………………………[informacja o produkcie] jest niezgodny z Umową.

Braz zgodności z Umową polega na ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:
 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

ð obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

1. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

2. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

3. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

5. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

6. PKD NR …………………………… Opis:

……………………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Towar/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

Data: ____________________ Podpis: __________________

Polityka Prywatności: https://artopolosis.pl/polityka-prywatnosci/