Regulamin Sprzedaży

Niniejszy dokument powstał w trosce o ochronę Twoich praw. Znajdziesz w nim informacje na temat sposobu złożenia zamówienia, formy płatności, warunków zawarcia umowy.
Pamiętaj, proszę, że postanowienia tego regulaminu nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. Wszelkie potencjalne wątpliwości będą interpretowane na korzyść konsumenta.

SPIS TREŚCI

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

§2 DEFINICJE

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§9 REKLAMACJE

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
PRZEDSIĘBIORCÓW

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

§13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KLIENTA
ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
1. Ten dokument określa zasady i warunki korzystania z usługi Artysty na stworzenie pracy artystycznej, a także prawa i obowiązki Artysty oraz Klienta.
2. Ceny podane w Cenniku na Stronie Internetowej Artysty (artopolosis.pl oraz artopolosis.wixsite.com) są podane w polskich złotych i są pełnymi cenami za towar (nie uwzględniają kosztu wysyłki).

3. Artysta udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem składania zamówienia. Klient może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.

4. Klient przez złożenie i opłacenie zamówienia wyraża akceptację Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

5. Klient może porozumiewać się z Artystą za pomocą adresu poczty elektronicznej i formularza kontaktowego dostępnego w ramach Strony Internetowej.

6.  W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się z Artystą używając następujących danych kontaktowych:

➢ adres e-mail: kontakt@artopolosis.pl
➢ formularza kontaktowego dostępnego w ramach Strony Internetowej

7. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

8. W ramach korzystania ze Strony Internetowej zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz w szczególności zabrania się:
a) rozsyłania i umieszczania w ramach Strony Interentowej spamu
b) dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności w ramach formularzy znajdujących się na Stronie Internetowej;

9.  Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając niepoprawnych danych osobowych.

10. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.

§2 DEFINICJE

1. Artysta – prowadząca jednoosobową działalnosć gospodarczą pod nazwą „Artopolosis Anna Kucharska” NIP 6612296704 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie na pracę artystyczną u Artysty.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Artystą umowę w ramach Zamówienia pracy artystycznej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony Internetowej.

6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży

7. Praca artystyczna – produkty fizyczne i/lub elektroniczne będąca wykonana przez Artystę w ramach Zamówienia pomiędzy Klientem, a Artystą

8. Strona Internetowa – oznacza miejsce, w którym prezentowane są Prace Artystyczne Artysty i za pośrednictwem, której można dokonać Zamówienia

9. Zamówienie – Oświadczenie woli składane za pośrednictwem Formularza zamówienia, bądź na poczcie eletronicznej Artysty wymienionej w  §1 pkt 6 i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Pracy Artycznej z Artystą.

10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Pracy Artystycznej zawarta pomiędzy Artystą a Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź Formularza zamówienia.

11. Formularz zamówienia – formularz na Sronie Internetowej, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

12. Zadatek – 50%ceny którą Klient wpłaca na konto Artysty, aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji

13. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta między Artystą, a Klientem bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

14. Płatność – wpłata na konto Artysty w formie zwykłego przelewu lub za pośrednictwem formy płatniczej Paypal

15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

16. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

17. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

18. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

§3 WYMAGANIA TECHNICZNE

1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji Strony Internetowej w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Strony internetowej oraz innych Klientów.

2. Do skorzystania ze Strony Internetowej, w tym jej przeglądania oraz składania zamówień na Produkty potrzebne są:

a) dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
b) odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
c) aktywne i odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.

3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.

4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu.

5. Klient może skorzystać z pomocy technicznej w razie problemów dotyczących funkcjonowania Strony Internetowej, wysyłając drogą elektroniczną zapytanie na wskazany adres e-mail.

§4 PRODUKTY DOSTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ

1.W ofercie Sklepu są Prace Artystyczne wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta.
2. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
3. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na jego indywidualne zamówienie.
4. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.

§5 SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może dokonać Zamówienia poprzez Formularz Zamówień wysyłając go na adres e-mail wskazany w niniejszym Regulaminie, bądź bezpośrednio pisząc na e-mail wymieniając wszystkie niezbędne informacje potrzebne do złożenia Zamówienia.

2. W informacji zamówieniowej Klient powienien określić format Pracy Artystycznej, kolor (kolorowy lub czarno-biały) ilość zwierząt, w przypadku większej ilości zwierząt określić, czy mają być one narysowane na 1 kartce, czy każdy na osobnej, ewentualnie w innej formie, oraz formę wysyłki.

3. Klient może wybrać kolor kartki na jakim Praca Artystyczna zostanie stworzona, może wybierać z kolorów określonych przez Artystę. W przypadku braku określenia kolor kartki Artysta wybiera kolor która jego obiektywnym zdaniem najbardziej pasuje do stworzonej Pracy Artystycznej.

4. Klient ma możliwość podania kodu rabatowego, jeśli taki posiada. Może go uwzględnić w Formularzu zamówień, bądź wiadomości zamówieniowej wysyłanej drogą e-mail.

5. Po określeniu wszystki detali Artysta ma prawo podać całą cenę za wykonanie Pracy Artystycznej wraz z kosztem wysyłki oraz termin rozpoczęcia Pracy Artystycznej oraz oszacowanie jej skończenia.

6. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach następujących danych:
a) imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy,
b) adresu (kraj, ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto),
c) numeru telefonu,
d) adresu e-mail,
e) akceptacja Regulaminu. Akceptacja jest niezbędna do dokonania i sfinalizowania Zamówienia.

7. Klient może wskazać także inny adres do wysyłki. Dokonuje tego poprzez poinformowanie o tym Artysty w wiadomości e-mail.

8. Aby Artysta zarezerwował podany termin Klient musi dokonać wpłaty Zadatku w postaci połowy ceny za Pracę Artystyczną, która ma zostać wykonana.

9. W przypadku, gdy Klient nie wpłaci Zadatku w tym samym dniu, w którym został podany konkretny termin na rozpoczecie realizacji. Termin może ulec przesunięciu o czym Klient zostanie poinformowany.

10. Klient ma możliwośc wpłaty całej kwoty od razu.

11. Czas wykonywania Pracy Artystycznej liczony jest od podania terminu jej rozpoczęcia i trwa od 2 do 20dni. W przypadku zamówienia na dużych formatach (od A2 w górę) lub w większej ilości Prac Artystycznych (od 4 w górę) czas wykonania Zamówienia może się wydłużyć.

12. W przypadku Pracy artystycznej dotyczącej człowieka lub zwierzęcia Artysta zastrzega daną postać tworzy z jednego konkretnego zdjęcia.

12. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Prace Artystyczne z obecnie dostępnych na Stronie Internetowej.

13. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze Artystą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.

14. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej na Stronie Internetowej, a następnie dokonuje wpłaty.

15. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą zaksięgowania na koncie bankowym Artysty lub na Paypalu Artysty zadatek od Klienta.

16. Praca Artystyczna może byc opublikowana na Stronie internetowej, w Social media, newsleterze za zgodą Klienta.

17. W cenę wliczona jest jedna poprawka na Pracy Artystycznej, której można dokonać bez zaczynania tworzenia od nowa. Za każdą kolejną poprawkę cena wynosi 50zł brutto.

18. Artysta zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
a) gdy Klient nie wpłacił Zadatku lub pozostałej kwoty za Pracę Artystyczną
b) nie otrzyma wszystkich potrzebnych danych do realizacji Zamówienia

§6 CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny za indywidualne Prace Artystycczne zamieszczone są na Stronie Internetowej, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen indywidualnych Prac Artystycznych wprowadzania nowych Prac Artystycznych, wycofywania Prac Artystycznych, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Prac Artystycznych nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.

3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.

4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelewem bankowym – płatne bezpośrednio na konto Artysty. W przypadku wybraniu tej opcji dane do przelewu Klient otrzyma drogą e-mail od Artysty

b) za pomocą PayPal – Klient w wiadomości e-mail dostanie adres e-mail na jaki ma wpłacić daną kwotę

5. Faktura imienna jest wystawiana na prośbę Klienta.

§7 DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

1. Wysyłka Prac Artystycznych nastąpi w terminie od 1 do 5 dni roboczych od momentu zrealizowania Pracy Artystycznej.

2. Klient ma do wyboru następujące formy dostawy:
a) Przesyłka pocztowa
b) Paczkomaty
c) Przesyłka kurierska

3. Dostawy realizowane są na terenie Polski. W przypadku przesyłki zagranicznej Klient w wiadomości zamówieniowej musi o tym zaznaczyć. W przypadku, gdy Artysta nie wysyła Prac Artystycznych do danego kraju Klient zostanie o tym poinformowany przed sfinalizowaniem Zamówienia.

4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod wskazany w Formularzu Zamówienia adres wysyłki lub adres e-mail.

5. Dostawy Produktów fizycznych odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Artysty.

§8 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Za pośrednictwem Strony Internetowej Artysta świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Artystę jest umożliwienie Klientowi zawarcia umowy z Artystą drogą elektroniczną. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia Zamówienia.

3. Artysta świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z realizacją Zamówienia Artysta podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

§9 REKLAMACJE

1. Artysta odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.

2. Artysta ma obowiązek dostarczyć Pracę Artystyczną wolną od wad.

3. Artysta jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Praca Artystyczna ma wadę fizyczną lub prawną.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i datę wystąpienia wady, zdjęcie Pracy Artystycznej niespełniającej wymagań) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Artysta wezwie Klienta do jej uzupełnienia.

5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Artysty podany w niniejszym Regulaminie.

6. Artysta ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego reklamację.

7. Artysta będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.

8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Artysta, w szczególności koszty dostarczenia Pracy Artystycznej do Artysty, jak i ponownego odesłania go do Klienta przez Artystę.

§10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy i co za tym idzie żądać zwrotu poniesionych kosztów w momencie gdy zamówienie jest w trakcie realizacji lub już zrealizowane. (Zgodnie pkt 3 art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

§11 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów będących Przedsiębiorcami.
2. W przypadku sprzedaży Prac Artystycznych w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Artysty z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy.

3. Artysta ma prawo do odstąpienia od umowy zwartej z Klientem niebędącym Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Artysty.

4. W razie przesłania Pracy Artystycznej do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym rodzaju przesyłki. Niezwłocznie powinien dokonać czynności mających na ustalenia odpowiedzialność przewoźnika. Artysta w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Pracy Artystycznej powstałej od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Artysta ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia umowy sprzedaży.

6. Całkowita odpowiedzialność Artysty w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Pracy Artystycznej oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.

7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje Zamówień u Artysty, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:
a) Usług świadczonych drogą elektroniczną
b) Odstąpienia od umowy przez Konsumenta
c) Reklamacji i rękojmi,
w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385/5, art. 556/4, art. 556/5 i art. 576/5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.

3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Artysty lub w inny sposób, że zamówione Prace Artystyczne, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

§13 WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE

1. Prace artystyczne stworzone przez Artystę mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Artysty.
2. Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane ze Stroną Internetową należą do Artysty (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.
3. W przypadku zamiaru wykorzystania Pracy Artystycznej w sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Artysty.
4. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Artystyy, udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Artystę działalności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie, bez prawa do sublicencji.
5. Wszelkie treści, oraz usługi świadczone przez Artystę, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Artysty.

6. Zakazane jest wykorzystywanie Pracy Artystycznej do dalszej sprzedaż na różnych nośnikach np. kubki, koszulki, książki w przypadku innym, niż na własny użytek. W takim przypadku trzeba skonsulotwać się z Artystą, aby uzyskać jego zgodę.

11. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu w sposób sprzeczny z wskazanym w niniejszym Regulaminie, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Artysty.

§14 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Artopolosis Anna Kucharska, NIP: 6612296704 REGON: 520066634 , zwany w Regulaminie również Artystą. Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail: kontakt@artopolosis.pl

2. Dane osobowe Klienta podawane w Zamówieniu lub Formularzu Zamówienia będą przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Pracy Artystycznej) obsługi Klienta związanej z zawartą umową.

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);
b) realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
c) rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
e) kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
f) przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
g) tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
h) archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
i) wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda);
j) w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.

6. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności, kancelarii prawnej,księgowej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace strony internetowej, itp.
7. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.

8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
9. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej, Artysta podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
12. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez e-mail, oraz polityka plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:

§15 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. Artysta wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Pracy artystycznej na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§16 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane przez Artystę oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. Artysta zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej Sprzedawcy na podstronie: Regulamin.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Artysta deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Artystą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres zamieszkania: ……………………………….

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: ……………………………
.
Termin zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….
[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] __________________________________
__________________________________

Reklamacja Pracy Artystycznej

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu………………………………………………. Produkt

……………………………………………………… ………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..
Z uwagi na powyższe, żądam:
 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)
 obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

Data: ____________________            Podpis Konsumenta: __________________

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

Miejscowość, data: …………………………….
Imię i nazwisko/firma: …………………………….

Adres firmy: ……………………………….

NIP: ……………………………

E-mail: …………………………….

Numer telefonu: …………………………….

Termin zamówienia: …………………………….

Data odbioru zamówienia: …………………………….

[dane Sprzedawcy: nazwa, adres] __________________________________

__________________________________

Reklamacja Pracy Artystycznej zakupionej przez przedsiębiorcę na prawach konsumenta

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu……………………………………………….
Produkt ………………………………………………………

………………………………………………………[informacja o produkcie] jest wadliwy.

Wada polega na ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……..[opis wady].

Wada została stwierdzona w dniu…………………………………………………..

Z uwagi na powyższe, żądam:
 wymiany towaru na nowy (art. 561 § 1 kc)
 nieodpłatnej naprawy towaru (art. 561 § 1 kc)

ð obniżenia ceny towaru o kwotę ………………….. zł, słownie: …………………………………………… zł (art. 560 § 1 kc),

1. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

2. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

3. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

4. PKD NR …………………………… Opis: ……………………………………………………………………

5. PKD NR …………………………… Opis:
……………………………………………………………………

6. PKD NR …………………………… Opis:

……………………………………………………………………

Jednocześnie, oświadczam, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przeze mnie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta.
Na dowód tego wymieniam poniżej PKD dla mojej działalności gospodarczej znajdujące się w CEIDG:

Data: ____________________    Podpis: __________________